Sadesign hỗ trợ những loại tệp nào?

Sadesign hỗ trợ JPEG, TIFF và PNG. Cũng hỗ trợ xử lý hầu hết các loại tệp RAW của máy ảnh.Chúng tôi thường xuyên cập nhật thư viện của mình và thực hiện các cải tiến để cung cấp hỗ trợ hoàn hảo cho các máy ảnh mới.

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.