Download DATA Tài Nguyên Thêm Vào Panel

1. Download Thư Viện Data Tài Nguyên

Khi cài đặt và kích hoạt Panel thành công thì các Tab Retouch 1A và 1B anh dùng bình thường được luôn, còn các Tab thư viện DATA chứa tài nguyên chưa sử dụng được, bạn cần Download thư viện tài nguyên add vào Panel, Xem ngay video hướng dẫn Tại đây

 

Bước 1: Hướng Dẫn Download Data Tài Nguyên

Bước 2: Hướng Dẫn Giải Nén Tài Nguyên

Bước 3: Hướng dẫn trỏ tài nguyên vào Panel

Các lỗi thường gặp không thêm được Data tài nguyên vào Panel

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.