Hướng Dẫn Sử Dụng Mịn Da Đỉnh Cao + | Làm Mịn Da Toàn Thân

Xác nhận Reset Key/ Đổi Máy

Bạn có chắc chắn muốn Reset Key/ Đổi Máy trên Key này không?

Máy tính đã kích hoạt Key này sẽ bị gỡ và bạn dùng Key này để kích hoạt trên máy tính bất kỳ.